Obsługa kadrowo-płacowa

obsługa kadrowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Opracowywanie niezbędnych aktów wewnętrznego prawa pracy.
 • Stały monitoring zgodności działań z przepisami prawa pracy.
 • Nadzór nad okresami ważności badań lekarskich pracowników.
 • Stały monitoring nad szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w systemie ubezpieczeń społecznych ZUS; wyrejestrowanie z systemu pracowników zwalnianych.
 •  Naliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o zawarte umowy oraz ewidencje czasu pracy.
 •  Naliczanie wynagrodzeń pracowników za okres niezdolności do pracy.
 • Tworzenie dokumentacji oraz jej przekazywanie do ZUS, związanej z wypłatą zasiłków za okres niezdolności do pracy w przypadkach, jeśli wypłata zasiłków realizowane jest przez ZUS.
 • Naliczanie comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń. Sporządzanie deklaracji ZUS DRA, PIT-4.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R).
 • Wystawianie zaświadczeń o otrzymanym wynagrodzeniu dla pracowników.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji ZUS IWA dotyczących ustalenia stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe.